Wednesday, October 17, 2018

0
Municipalities
0
Tones CO2 reduced
0
Climate Change Strategies
0
Citizens involved
0
CC Adaptation measures

The latest updates

Од 5-7 октомври, во хотел Гардениа СПА, Велес, се одржува четвртата заедничка обука за претставниците на мали и средни претпријатија кои се дел од...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for Stakeholder analysis and networking capacities   Expert for Local Products’ Branding...

Од страна на Здружението на агроекономисти на Македонија (ЗАЕМ) беа изработени прашалници за фармери, а теренското истражување, односно посета и анкетирање се спроведе во...

На вториот ден од третата заедничка работилница „Партнерства за успешно финансирање преку ЕУ програмите“, која се одржа од 14-16 септември во хотел Бистра, Маврово,...

Во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, во периодот од 21...

Во рамки на проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“,  Компонента 2: Зајакнување на капацитетите на избраните претставници на целните групи...

На 23ти август, во канцелариите на Милиеуконтакт Македонија, ќе се одржи првиот иницијативен состанок за формирање на заедничка мрежа на иницијативи на граѓанските организации...

Milieukontakt Macedonia within the project     River Basin Management and Transparency Seeks: Senior PR Expert  PR Senior Expert Junior PR Expert  PR Junior Expert ...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Graphic Designer Terms of Reference for Graphic Designer   How to apply: To apply,...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for overlay mapping: biodiversity versus over and under grazed areas ToR for...

Events

october, 2018

Sort Options

No Events

MCCSP

Map

ClimateChangeCards

Stay Informed

GreenAgenda Conference 2015

Democratic challenges for local communities in Macedonia

Climate change, it depends on us