Tuesday, November 13, 2018

0
Municipalities
0
Tones CO2 reduced
0
Climate Change Strategies
0
Citizens involved
0
CC Adaptation measures

The latest updates

Денес завршува втората работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамките на проектот “Градење на капацитетите на граѓанските организации...

На вториот ден од втора работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамки на проектот “Градење на капацитетите на...

Во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, во периодот од 18...

Од 5-7 октомври, во хотел Гардениа СПА, Велес, се одржува четвртата заедничка обука за претставниците на мали и средни претпријатија кои се дел од...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for Stakeholder analysis and networking capacities   Expert for Local Products’ Branding...

Од страна на Здружението на агроекономисти на Македонија (ЗАЕМ) беа изработени прашалници за фармери, а теренското истражување, односно посета и анкетирање се спроведе во...

На вториот ден од третата заедничка работилница „Партнерства за успешно финансирање преку ЕУ програмите“, која се одржа од 14-16 септември во хотел Бистра, Маврово,...

Во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, во периодот од 21...

Во рамки на проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“,  Компонента 2: Зајакнување на капацитетите на избраните претставници на целните групи...

На 23ти август, во канцелариите на Милиеуконтакт Македонија, ќе се одржи првиот иницијативен состанок за формирање на заедничка мрежа на иницијативи на граѓанските организации...

Events

november, 2018

Sort Options

No Events

MCCSP

Map

ClimateChangeCards

Stay Informed

GreenAgenda Conference 2015

Democratic challenges for local communities in Macedonia

Climate change, it depends on us