?> Members of Aarhus network | Milieukontakt Macedonia
Monday, December 16, 2019
Balkan WaSH Network

Balkan WaSH Network

Balkan WASH е регионална мрежа на организации на граѓанското општество кои спроведуваат проекти во 4 земји и се залагаат за универзален, достапен и одржлив пристап до WASH како клучно прашање за јавното здравје во рамките на меѓународниот развој и во фокусот на целта за одржлив развој.

Links:

3G Bivium

3G Bivium

Здружението поттикнува иницијативи, активности и реализира проекти кои придонесуваат за унапредување на можностите на младите луѓе, создавање на подобри услови за нивен личен, културен и професионален развој како и поттикнување на иницијативи, активности и реализација на проекти чии фокус се животна средина и културата во Република Македонија.

Links:

Celor

Celor

Стратешко планирање, зајакнување на капацитетите на заедниците, заштита на животната средина, промовирање на одржлив локален развој, организирање на настани.

Links:

Ceprosard

Ceprosard

Стратешко планирање, зајакнување на капацитетите на заедниците, заштита на животната средина, промовирање на одржлив локален развој, организирање на настани.

Links:

Eco Gerila

Eco Gerila

Нашиот најсилен мотив е постојана борба за здрава и чиста животна средина, како и отвореност кон граѓаните за сите нивни проблеми поврзани со оваа област, правилно адресирање и употреба на сите институционални расположливи средства, за да се обидеме да стигнеме до решение на истите.

Links:

Eko Gaja

Eko Gaja

Заштита и унапредување на животната средина, со посебен акцент на заштита на водите и биодиверзитетот, како и развој на здравството и стандардите за здраво живеење.

Links:

Go Green

Go Green

Нашата мисија е да развиеме вредности и принципи за одржлив развој и да овозможиме едукација и практични решенија за заштита на животната средина.

Links:

Natura

Natura

Links:

Polimat 13

Polimat 13

ПОЛИМАТ 13 работи на создавање на еколошка одржливост со обновливи технологии со ангажирање на вода – почва – биодиверзитет – клима – култура – соработка.

Links:

Reford

Reford

Одржливо управување со природните ресурси и размена на искуства и знаења од таа област во регионот на Балканот и пошироко.

Links:

SIM

SIM

Мисијата на Сојузот на извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите луѓе, низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградбата на подобар свет каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.

Links:

Vizija-EU

Vizija-EU

Links: