Forth International Climate Change Conference

November 18, 2017, Hotel Sirius, Strumica

 

More than 100 participants, representatives of civil society organizations from the country, working in the field of environmental protection and sustainable development, national experts, scientists and practitioners in the field of climate change and environment, had the opportunity to follow presentations from scientific papers that were developed on the basis of the thematic areas that were mentioned and listed in the first announcment for the Fourth International Conference on Climate Change.

The Fourth International Conference on Climate Change took place in the framework of the 14th Annual Meeting of CSOs working in the field of environmental protection and sustainable development. This year’s conference was organized by the MKM Institute for Sustainable Development and Management of Climate Change, supported by the Ministry of Environment and Physical Planning.

Aims of the Conference are to facilitate discussions on critical issues related to climate change, encourage the decision-making processes to include discussions on climate change in local level development planning, and generate new ways to advance urban resilience.

In these type of conferences an inseparable part is the scientific approach to climate change and the role of science in the debate on climate change, which are manifested through the interest in the thematic areas, so as development and submission of a number of scientific papers.

Within the framework of the 14th annual meeting of civil society organizations working in the field of environment and sustainable development, held on November 18 and 19, 2017 in Hotel Sirius, Strumica, were presented several scientific papers, which were selected by the Scientific Committee at the Forth International Conference on Climate Change.

All scientific papers will be published in the Book of Papers and the International Journal No. 2 “Sustainability”.

Превземи презентација

Превземи презентација

********************************************************************

Четврта Меѓународна Конференција за Климатски Промени

18 ноември, 2017 година, Хотел Сириус, Струмица

Повеќе од 100 учесници, претставници на граѓански организации од земјата кои работат на полето на заштита на животна средина и одржлив развој, домашни експерти, научници и практичари од областа на животната средина и климатските промени, имаа можност да ги проследат презентациите од научните трудови кои се изработени врз основа на тематските области кои беа наведени во информативното известување за Четвртата Меѓнародна Конференција за климатски промени.

Четвртата Меѓународна Конференција за климатски промени се одржа во рамки на 14та Годишна средба на здруженија на граѓани кои работат на полето на заштита на животната средина и одржлив развој. Овогодинешната Конференција беше организирана од страна на МКМ Институтот за одржлив развој и управување со климатски промени, а подржана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Целта е да се овозможи дискусија за клучни прашања поврзани со климатските промени, да се стимулира вклучување на дискусија за климатските промени во процесите за развојно планирање и донесување одлуки на локално ниво, како и да се изнајдат нови начини за унапредување на урбаната отпорност кон климатските промени.

Во овие конференции неизоставен дел е научниот пристап кон климатските промени и улогата на науката во дебатата за климатските промени, која се манифестираше преку интересот за тематските области, како и изработка и пристигнување на голем број на научни трудови.

Во рамки на 14та годишна средба на граѓанските организации кои работат на полето на животната средина и одржлив развој, која се одржа на 18 и 19 ноември, 2017 година во Хотел Сириус, Струмица, беа презентирани неколку научни трудови кои беа избрани од страна на Научниот Комитет на 4-та меѓународна конференција за климатски промени.

Останатите научни трудови ќе бидат публикувани во Зборниот на трудови и Меѓународното списание бр.2 „Sustainability”.

SHARE