Today, December 22, 2016, at the premises of the primary school “Vanco Prke” in Delcevo, Milieukontakt Macedonia, within the USAID Municipal Climate Change Strategies Project, held a public hearing on the Draft Strategy on Climate Change for the Municipality of Delcevo and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Report.

 

Mr. Toni Stoimenovski, president of the local partner CSO “Regional Advocacy Center” – Delcevo presented the Draft strategy on climate change for the Municipality of Delcevo in front of members of the municipal administration, members of the Municipal Council and local citizens. Mrs. Aleksandra Karakashova, expert on Strategic Environmental Assessment, presented the Strategic Environmental Assessment (SEA) Report of the impact of the climate change strategy on the local environment.

 

Participants at the public hearing had an opportunity to give their proposals regarding the development of the local climate change strategy for Delcevo which will be inserted in the final document.

***********

Одржана Јавна Расправа за Стратегијата за Климатски Промени и Извештајот за стратегиската оценка на влијанието на стратегијата врз животната средина во Општина Делчево

Денес, 22 декември, 2016 година, во општинското основно училиште “Ванчо Прке” во Делчево, Милиеуконтакт Македонија, во рамки на Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, одржа Јавна Расправа по Предлог Стратегијата за Климатски Промени на Општина Делчево и презентација на Извештајот за стратегиската оценка на влијанието на стратегијата врз животната средина.

Г-дин Тони Стоименовски, претседател на локалната партнер организација “Регионален Центар за Застапување” од Делчево ја презентираше Предлог стратегијата за климатски промени на општина Делчево, пред присутните членови на општинската администрација, членови на Советот на Општината, како и заинтересирани граѓани. Г-ѓа Александра Каракашова Сачкарска го презентираше Извештајот за стратегиската оценка на влијанието на стратегијата врз животната средина.

Присутните на состанокот имаа можност да дадат свои предлози по однос на стратегијата кои ќе бидат земени предвид при финализирање на документот – Стратегија за Климатски Промени на Општина Делчево.

SHARE