Respected All,

USAID’s Municipal Climate Change Strategies Project (MCCSP), implemented by Milieukontakt Macedonia is pleased to invite you to the Third International Climate Change Conference that will take place at the premises of FON University in Skopje, from 3-5 February, 2017.

Considering the current development of climate change policies in the country, the three-day conference is a scientific meeting on climate change that aims to incorporate the role of science in the climate change debate, bringing together scientists, policy and decision makers and civil society organizations in order to facilitate the transfer of knowledge on critical issues related to climate change.

The upcoming large forum of climate action aims to contribute in increasing the world momentum for developing and implementing converging deep decarbonization pathways in the content of the COP 22 in Marrakesh, November 2016.

 

The Conference

The conference will bring together more than 100 participants, including national and international experts, decision-makers, scientists and practitioners in the field of climate change adaptation and mitigation, experts on sustainable development, civil society organizations from the country and the region working in the field of environment and sustainable development, to:

  • Share USAID MCCSP’s achievements and results;
  • Exchange Climate Change-related approaches and experiences;
  • Identify new ways to advance urban resilience to climate change;
  • Encourage climate considerations in development planning and decision-making processes on local level;
  • Establish a scientific component in the climate process by providing academic findings on climate change and their practical application

Agenda

Day 1

The official opening of the conference will be reserved for sharing lessons learned from the USAID’s Municipal Climate Change Strategies project and promotion of the project’s results.

High level officials from USAID and other diplomatic missions in Macedonia are expected to attend.

During a special session on Municipal Climate Change Strategies, Mayors from the ten partner municipalities, policy makers and academics will discuss on current trends and emerging policy development and implementation at the grass roots.

Day 2

Scientific part of the conference in cooperation with the FON University.

Presenting scientific papers and summaries on climate change.

Networking.

Day 3

The third day, conceptualized as a “Bridge session”, will bring together participants to share knowledge and experience, as well as to connect NGOs working in the field of climate change science and government authorities to create policies and implement solutions to help combat climate change.

Venue and accommodation

The 3rd International Climate Change Conference will be held at the premises of FON University – Skopje.

The organizer offers accommodation for all participants at the FON University’s campus.

In case a participant prefers accommodation different from the university campus, the organizer can provide a list of hotels and transportation from/ to the airport and from hotels to the Conference venue upon a request. The organizer will not cover expenses for accommodation outside the conference venue.

Visa

Participants that need the issuance of a visa to travel to Macedonia are kindly requested to contact the organizer on time (at least one month before the event) in case they need additional support. The organizer will facilitate them by sending the relevant invitation to the relevant Macedonian consulate after the completion of the registration procedure. For this matter, please contact Milieukontakt Macedonia at info@mkm.mk.

Registration

Please register your presence at the Web page of the Third International Conference on Climate Change, www.conference.mkm.mk, no later than January 16. For any additional information please contact Milieukontakt Macedonia at info@mkm.mk or visit www.mkm.mk.

***********************************************************

ПоканаТрета меѓународна конференција за климатски промени

Почитувани,

 

Проектот на УСАИД за Општински Стратегии за Климатски Промени, спроведуван од Милиеуконтакт Македонија има чест и задоволство да ја најави Третата меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржи во просториите на ФОН Универзитетот во Скопје, од 03-05 февруари, 2017 година.

Земајќи го предвид моменталниот развој на политиките за климатски промени во земјата, тридневната конференција претставува научен собир за климатски промени кој има за цел да ја вклучи науката во јавната дебата за климатските промени, обединувајќи голем број претставници од научната фела, носители на одлуки и граѓански организации со цел да се олесни трансферот на знаење за критички прашања од областа на климатските промени.

Претстојниот голем форум за климатски активизам има за цел да придонесе кон зајакнување на светскиот моментум за имплементација на следните чекори за ниско-јаглероден раст и развој утврдени за време на Самитот за климатски промени COP 22, кој се одржа во Маракеш, во ноември 2016 година.

 

Конференција

Kонференцијата ќе соедини повеќе од 100 учесници, вклучително домашни и меѓународни експерти, носители на одлуки, научници и практичари од областа на адаптацијата и митигацијата кон климатските промени, експерти за одржлив развој, граѓански организации од земјата и регионот кои работат на полето на животна средина и одржлив развој, со цел:

  • Споделување на резултатите и постигнувањата од проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени;
  • Размена на искуства поврзани со справувањето со климатските промени;
  • Идентификување на нови начини за унапредување на урбаната отпорност кон климатските предизвици;
  • Вклучување на климатските фактори во процесите за развојно планирање и донесување одлуки на локално ниво;
  • Воспоставување на научна компонента во климатскиот процес, преку промоција на академските наоди од областа на климатските промени и нивна практична примена.

Агенда

Ден 1

Официјалното отворање на конференцијата е резервирано за споделување на научените лекции и промоција на резултатите од спроведувањето на проектот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени.

Се очекува присуство на високи функционери од УСАИД и други дипломатски мисии во Македонија.

За време на сесијата  посветена на Општинските стратегии за климатски промени, градоначалниците од десетте партнер општини, експертите и креаторите на стратегиите ќе дискутираат за актуелните трендови во развојот и имплементацијата на локалните политики за животна средина и климатски промени.

Ден 2

Научен дел на конференцијата во соработка со Универзитетот ФОН.

Претставување на научни трудови и резимеа од областа на климатските промени.

Вмрежување

Ден 3

Третиот ден, насловен “Сесија за поврзување и соработка”, ќе ги соедини учесниците да ги споделат своите знаења и искуства, а истовремено, ќе ги поврзе граѓанските организации експертите што работат во научната сфера од областа на климатските промени и релевантните владини претставници за соработка при креирање на политики и имплементирање на решенија кои ќе придонесат во борбата против климатските промени.

Локација и сместување

 Третата меѓународна конференција за климатски промени ќе се одржи во просториите на Универзитетот ФОН во Скопје (https://goo.gl/0aDiXf ) Организаторот нуди сместување за сите учесници во кампусот на Универзитетот ФОН.Доколку учесникот претпочита сместување различно од универзитетскиот кампус, организаторот може да обезбеди листа на хотели и достапен превоз од / до аеродром и од одредени хотели до местото на одржување на конференцијата. Организаторот нема обврска да ги покрие трошоците за сместување надвор од местото на одржување на конференцијата.

 

Регистрација

Ве молиме  пријавете го Вашето учество на Веб страната на Третата меѓународна конференција за климатски промени, www.conference.mkm.mк, најдоцна до 16 јануари 2017 година.

 За дополнителни информации обратете се до Милиеуконтакт Македонија на info@mkm.mk   или посетете ја Веб страната www.mkm.mk.

SHARE