As part of the Climate Change (CC) awareness-raising campaign “It’s up to us”, realized by Milieukontakt Macedonia in frames of the USAID’s Municipal Climate Change Strategies project (MCCSP), in the period from September 19 to October 22, 2016, an Instagram challenge was announced under the motto “Dare to share for climate”.

The challenge was intended for young people from the MCCSP’s ten partner municipalities – Bogdanci, Pehcevo, Krivogashtani, Tearce, Bogovinje, Vinica, Mavrovo Rostuse, Studenicani, Prilep and Delcevo – which, for the second time, were part of this year’s Youth Climate Change Summer Camp that took place in Struga.

Main purpose of the Instagram challenge was to promote the content of this year’s “It’s up to us” campaign via social networks, and thus motivating local people to effectively act in the fight against climate change and promoting sustainable development at the local level.

As part of the challenge, young people were asked to form their team’s Instagram profiles where, through challenge-related photos, they will inform the local public about climate change and its negative impact on the environment, as well as spread the word about the USAID Municipal Climate Change Strategies through:

 

 • Proof of the number of informed people in the form of group or individual photos of activities related to distribution of promotional material and the “Klimatski novosti” newspaper;
 • Photos of conducted educational activities (CC-themed film screenings and presentations in local schools)
 • Photos spreading the campaign’s main message in the municipality, under the mandatory #MKMand#климатасеменува hashtags;
 • Sharing photos via social networks, primarily Instagram and Facebook.

Six teams from six municipalities took part of the challenge, namely: “greensquad98” from Pehcevo, “zelenkovci” from Prilep, “makeeeadifference” from Krivogastani, “go_forgreen” from Mavrovo Rostuse, “eco.inovatori” from Bogdanci and “climatechangeteam.studenichani” from Studenicani. The posted total of 433 posts, from which:

 

 1. “Eco.inovatori”, Bogdanci – 283 posts
 2. “Makeeeadifference”, Krivogastani – 71 post
 3. “climatechangeteam.studenichani”, Studenicani – 24 post
 4. “greensquad98”, Pehchevo – 31 post

5.” Zelenkovci”, Prilep – 18 posts

 1. “go_forgreen”, Mavrovo Rostuse – 3 posts

 

After the end of the campaign, Milieukontakt Macedonia evaluated all entries, based on the previously announced criteria (number of relevant posts, content, originality, impact). The team “Eco.inovatori” from Bogdanci was selected as winner, based on the largest number of relevant Instagram posts and their contribution to the overall communication and publicity of this year’s “It’s up to us” campaign. Each team member will be awarded with a bicycle as a main prize, to promote biking as a way of sustainable, eco- living in the local community.

All Instagram posts under the hashtag #климатасеменува can be seen on the following link: https://goo.gl/D4Xz0D

Milieukontakt Macedonia thanks all the young people who took active part in this social media challenge, promoting the campaign and raising public awareness on climate change in their local communities.

Awareness of climate change is one of the key steps in boosting local resilience to this global threat.

It’s up to us to combat climate change. # klimatasemenuva 

Photo gallery from Instagram contest:

*********************

 

Избран победникот на овогодинешниот Инстаграм натпревар „Климата се менува, од нас зависи”

Во склоп на Кампањата за подигнување на јавната свест за климатските промени „Климата се менува, од нас зависи” која Милиеуконтакт Македонија ја реализираше во рамките на Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, од 19 септември до 22 октомври, 2016 година, беше објавен Инстаграм климатски предизвик под мотото: “Осмели сe и сподели! Грижи се за климатските промени”.

Предизвикот беше наменет за младинците од десетте партнер општини кои се дел од Проектот (Богданци, Пехчево, Кривогаштани, Теарце, Боговиње, Виница, Маврово и Ростуше, Студеничани, Прилеп и Делчево), кои и оваа година беа дел од Младинскиот летен камп за климатски промени кој се одржа во Струга.

Главната цел на овој натпревар беше промоција на содржините од кампањата “Климата се менува, од нас зависи” на социјалните мрежи, а со тоа и мотивирање на локалното население ефективно да дејствува во борбата против климатските промени и поттикнувањето на одржливиот развој на локално ниво.

Во рамките на предизвикот, младинците имаа задача да оформат свои Инстаграм тимови со креирање на посебен Инстаграм профил и да ја информираат локалната јавност за климатските промени и нивното негативно влијание врз животната средина, како и за проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, преку:

 • Доказ за број на информирани луѓе во форма на групни или индивидуални фотографии од активностите поврзани со делење на промотивниот материјал и на весникот “Kлиматски новости”;
 • Фотографии за спроведени едукативни активности (филмски проекции, презентации на тема климатски промени низ локалните училишта)
 • Фотографии кои ја испраќаат главната порака од кампањата во општината, со задолжителен хаштаг#MKMи #климатасеменува.
 • Споделување на фотографиите на социјалните мрежи Instagram и Facebook

Во натпреварот зедоа учество вкупно 6 тимови од 6 општини: greensquad98 од Пехчево, zelenkovci  од Прилеп, makeeeadifference од Кривогаштани, go_forgreen од Маврово и Ростуше, eco.inovatori од Богданци и climatechangeteam.studenichani од Студеничани, и истите имаат објавено вкупно 433 постови, од кои:

 1. inovatori, Богданци – 283 постови
 2. Мakeeeadifference, Кавадарци – 71 пост
 3. Climate change team, Студеничани – 24 пост
 4. Green Squad, Пехчево – 31 пост
 5. Zelenkovci, Прилеп – 18 постови
 6. Go for green, Маврово и Ростуше – 3 постови

Според бројот на објавени релевантни фотографии/постови, за победник на овогодинешниот Instagram предизвик “Климата се менува, од нас зависи”, Милиеуконтакт Македонија го избра тимот Eco.inovatori од Богданци,  кој ќе биде награден со велосипеди доделени за секој член на тимот, со надеж дека младите ќе продолжат да го промовираат трендот на одржливо живеење во локалната заедница.

На следниов линк може да ги погледнете фотографиите од тимовите со хаштагот #климатасеменува:  https://goo.gl/D4Xz0D

Тимот на Милиеуконтакт Македонија упатува посебна благодарност до сите младинци кои земаа активно учество во промоцијата на кампањата и подигнувањето на јавната свест за климатските промени на локално ниво.

Информираноста за климатските промени е еден од клучните чекори во зголемување на отпорноста на локалните заедници кон оваа глобална закана.

Од нас зависи борбата против климатските промени. #климатасеменува

Фото галерија од Инстаграм напреварот:

SHARE