Last weekend (November 04 – 06 ) in the hotel Alexander Palace  in Skopje the fourth joint training for NGOs on “Skills for advocacy and lobbying.”  was held.

Representatives of 10 civil society organizations involved in the project “Strengthening the civil society organizations for participation in the transposition and implementation of EU 2020 package on energy and climate policies implemented by Milieukontakt Macedonia (as lead partner), along with a training institute Kocka and Front 21/42, under the facilitiation, mentorship and presentation of the trainers/lecturers Alexandra Bujaroska and Zarko Koneski had the opportunity to familiarize themselves with basic and advanced skills that are needed in the process of advocacy and lobbying by civil society organizations regarding certain issues related to the environment protection.

Most participants through interactive exercises had the opportunity to apply what they have learned, mediating, methods of  case assignment.

The training workshop as part of the component of the project for capacity building was intended for representatives of ten organizations working in the field of environment protection.

Status of implementation of activities for capacity building of NGOs and future planned activities were presented by the coordinator of component capacity building within this project.

Development of training techniques and strategies for lobbying was divided into two parts: basic and advanced part in the training. Introduction to basic concepts of advocacy and lobbying, presentation of case from adapting their practical tasks, presentations of ideas and techniques for advocacy and lobbying presented a particular case, gathering information and data, research and determining the purpose of advocacy, guidance and advice etc. were segments of this training that could describe this fourth and final joint training organizations within the project: Strengthened civil society organizations for participation in the transposition and implementation of EU 2020 package on energy and climate.

************************************************************

Четврта заедничка обука за граѓански организации во рамки на проектот: Зајакнати граѓански организации за партиципативно транспонирање и спроведување на ЕУ 2020 пакетот за енергија и клима

Изминатиов викенд (од 04 до 06 Ноември) во хотелот Александар Палас во Скопје се одржа четвртата заедничка обука за граѓански организации на тема „ Вештини за застапување и лобирање“.
Преставници на 10-те граѓански организации вклучени во проектот „ Зајакнати граѓански организации за партиципативно транспонирање и спроведување на ЕУ 2020 пакетот за енергија и клима спроведуван од Милиеуконтакт Македонија (како носечки партнер) заедно со тренинг институтот Коцка и Фронт 21/42 под менторство на предавачите Александра Бујароска и Жарко Конески имаа можност да се запознаат со основните, но и напредните вештини кои се потребни при процесите за застапување и лобирање на граѓанските организации во однос на одредени проблематики поврзани со животната средина.
Учесниците најмногу преку интерактивни вежби имаа можност и да го применат наученото, да посредуваат, метод на случај и задача.
Обуката работилницата како дел од компонентата на проектот за јакнење на капацитетите беше наменета за претставниците на десетте организации кои работат на полето на животната средина.
Статусот на реализација на активностите за јакнење на капацитетите на здруженијата на граѓани и идни планирани активности беа презентирани од страна на координаторот на компонентата за јакнење на капацитети во рамки на овој проект.
Развојот на обуката за техниките и стратегиите за лобирање беше поделен во два дела: основен и напреден дел во рамките на обуката. Вовед во основните поими на застапување и лобирање, презентација на aдаптиран случај и конкретна практична задача, презентации на идеи за застапување и техники и лобирање за презентираниот конкретен случај, собирање на информации и податоци, истражување и утврдување на цел на застапувањето, насоки и совети
беа сегментите кои клучно би можеле да ја опишат оваа четврта и последна заедничка обука за организациите во рамките на проектот: Зајакнати граѓански организации за партиципативно транспонирање и спроведување на ЕУ 2020 пакетот за енергија и клима.

SHARE