mkm-bg-projects11

МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА

Кукушка 4 а

1000 Скопје

Македонија

 

Проект на УСАИД за општински стратегии за климатски промени кој го спроведува Милиеуконтакт Македонија

Барање за доставување понуди бр. 03-54/01

Во рамките на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, Милиеуконтакт Македонија има потреба од изведувач на санација на свлечиште во с. Присојница, општина Маврово и Ростуше.

Ги покануваме заинтересираните субјекти да испратат е-порака во која ќе изразат интерес за доставување понуда на е- адресата:  info@mkm.mk.  На заинтересираните субјекти ќе им биде испратена тендерската документација која ќе им послужи како основа за подготовка на понудата.

Рокот за испраќање на понудите е 20 мај 2016 година, до 12.00 на адресата на Милиеуконтакт Македонија. Понудите можат да се достават во затворено плико на рака или со препорачана пошта.

Понудите што ќе стигнат по предвидениот рок, нема да бидат земени предвид.

SHARE